Terug naar productlijst

CEVAZURIL

Download de bijsluiter:

Bijsluiter Cevazuril.pdf

CEVAZURIL®

CEVAZURIL 50 mg/ml, orale suspensie voor biggen en kalveren.
Toltrazuril.

Werkzame bestanddelen
Per ml:
Werkzaam bestanddeel:
Toltrazuril: 50,0 mg
Hulpstoffen:
Natriumbenzoaat (E211): 2,1 mg
Natriumpropionaat (E281): 2,1 mg
Witte homogene suspensie.

Indicaties
Biggen:
Voor de preventie van klinische symptomen van coccidiose bij neonatale biggen op boerderijen met een bevestigde geschiedenis van coccidiose veroorzaakt door Isospora suis.

Kalveren:
Voor de preventie van klinische symptomen van coccidiose en vermindering van de uitscheiding van coccidiën in binnen gestalde kalveren die koeien vervangen die melk produceren voor humane consumptie (melkkoeien) op boerderijen met een bevestigde geschiedenis van coccidiose veroorzaakt door Eimeria bovis of Eimeria zuernii.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij bekende overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of een van de hulpstoffen.

Rund (ten behoeve van het milieu):
Niet gebruiken bij kalveren die een lichaamsgewicht hebben van meer dan 80 kg. Niet gebruiken bij vetmestafdelingen, zoals bij vleeskalveren.

Bijwerkingen
Geen bekend.

Indien u bijwerkingen vaststelt, zelfs wanneer die niet in deze bijsluiter worden vermeld, of u vermoedt dat het diergeneesmiddel niet werkzaam is, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Doeldier
Varken (biggen 3 - 5 dagen oud).
Rund (kalveren op melkveebedrijven).

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg
Voor oraal gebruik.
Goed schudden voor gebruik.

Biggen:
Individuele behandeling.
Elke big dient te worden behandeld tussen levensdag 3 en 5 met een enkelvoudige orale dosis van 20 mg toltrazuril per kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 0,4 ml orale suspensie per kg lichaamsgewicht. Behandeling tijdens een uitbraak zal voor een individuele big van beperkte waarde zijn, omdat schade aan de dunne darm dan al heeft plaatsgevonden.
Doordat er kleine hoeveelheden nodig zijn om individuele biggen te behandelen, wordt aanbevolen om een doseringsapparaat te gebruiken met een doseringsnauwkeurigheid van 0,1 ml.

Kalveren:
Elk kalf dient te worden behandeld met een enkelvoudige orale dosis van 15 mg toltrazuril/ kg lichaamsgewicht, overeenkomend met 3 ml orale suspensie per 10 kg lichaamsgewicht.
Voor de behandeling van groepen van dieren van hetzelfde ras en dezelfde of bijna dezelfde leeftijd, dient het doseren plaats te vinden afhankelijk van het zwaarst wegende dier van de groep.
Teneinde een juiste dosering te berekenen, dient het lichaamsgewicht zo nauwkeurig mogelijk te worden bepaald.

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Zie rubriek “ Overige voorzorgsmaatregelen” en “Milieukenmerken” voor meer informatie.

Wachttermijn
Vlees en slachtafval:
Varkens (biggen): 77 dagen.
Runderen (kalveren): 63 dagen.
Niet goedgekeurd voor gebruik bij dieren die melk voor humane consumptie produceren.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
 Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.
 Dit diergeneesmiddel niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum vermeld op het etiket na EXP. De uiterste gebruiksdatum verwijst naar de laatste dag van de maand.
 Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 6 maanden.

Speciale waarschuwingen
Speciale waarschuwingen voor elke doeldiersoort:
 Zoals bij elke antiparasiticide, kan een frequent en herhaald gebruik van antiprotozoale middelen van dezelfde klasse leiden tot de ontwikkeling van resistentie.
 Het wordt aanbevolen om alle varkens in een toom en alle kalveren uit één stal te behandelen. Hygiënische maatregelen kunnen het risico op coccidiose bij varkens en runderen verminderen. Het wordt daarom aanbevolen om gelijktijdig de hygiënische condities in de betreffende accommodatie te verbeteren, vooral droogte en reinheid.
 Om het verloop van een vastgestelde klinische coccidium infectie bij individuele dieren met reeds klinische tekenen van diarree te wijzigen, kan een aanvullende ondersteunende therapie nodig zijn. Om maximaal voordeel te behalen, moeten de dieren behandeld worden vóór de verwachte start van de klinische symptomen, dat wil zeggen tijdens de prepatente periode

Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruik bij dieren:
Geen bekend.

Speciale voorzorgsmaatregelen te nemen door de persoon die het diergeneesmiddel aan de dieren toedient:
 Spoel eventuele spatten op huid of ogen onmiddellijk met water.
 Was de handen na toediening van het diergeneesmiddel.
 Personen met een bekende overgevoeligheid voor één van de ingrediënten moeten contact met het diergeneesmiddel vermijden.

Overige voorzorgsmaatregelen:
 De voornaamste metaboliet van toltrazuril, toltrazurilsulfoon (ponazuril) werd zowel persistent bevonden (halfwaardetijd > 1 jaar) als mobiel in de bodem en giftig voor planten.
 Om bijwerkingen voor planten en mogelijke grondwatercontaminatie te voorkomen, moet mest van behandelde kalveren niet verspreid worden op het land zonder verdunning met mest van onbehandelde rundvee. Mest van behandelde kalveren dient verdund te worden met minstens drie keer het gewicht van mest van onbehandeld rundvee voordat het verspreid wordt op het land.

Interactie met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie:
Geen bekend.
Er is geen interactie bij combinatie met ijzersupplementen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota):
Een drievoudige overdosering wordt goed getolereerd zonder klinische tekenen van bijwerkingen.

Onverenigbaarheden:
Aangezien er geen onderzoek is verricht naar de verenigbaarheid, mag het diergeneesmiddel niet met andere diergeneesmiddelen worden gemengd.

Milieukenmerken:
De metaboliet van toltrazuril, toltrazuril sulfon (ponazuril), is een persistente (halfwaardetijd > 1 jaar) en mobiele stof en heeft negatieve effecten op zowel de groei als het opkomen van planten. Wegens de persistente eigenschappen van ponazuril kan herhaalde verspreiding van mest van behandelde dieren leiden tot accumulatie in de bodem. Hierdoor kan tevens een risico voor planten ontstaan. De accumulatie van ponazuril in de bodem, samen met zijn mobiliteit, leidt eveneens tot een risico op besmetting van het grondwater. Zie rubrieken “Contra-indicaties” en 12 “Overige voorzorgsmaatregelen”.

Nadere informatie 
Zie bijsluiter of op aanvraag

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.