Verkoopvoorwaarden

Hier vindt u de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden 2023:

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Ceva Santé Animale B.V.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1  Op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, mededelingen en leveringen van Ceva Santé Animale B.V. (hierna " verkoper") aan een derde (hierna "koper") zijn deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen hiervan zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.

 

1.2   Verkoper wijst de toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden van koper uitdrukkelijk van de hand behoudens afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door verkoper.

 

1.3  De eventuele nietigheid c.q. vernietiging van enig beding uit deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Voor wat betreft de nietige/vernietigde bepaling zal verkoper in overleg met koper nieuwe bepalingen vaststellen welke de strekking van de overige en van de nietige/vernietigde bepalingen zoveel mogelijk tegemoetkomt.

 

Artikel 2: Offertes en totstandkoming overeenkomsten

2.1   Alle offertes die geen termijn voor aanvaarding bevatten zijn vrijblijvend. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

2.2  De informatie met betrekking tot gewicht-, maat- en prijsopgaven, afbeeldingen, tekeningen welke staan vermeld in de door haar verstrekte brochures, folders en dergelijke, alsmede de informatie in de advertenties, dan wel andere door verkoper openbaar gemaakte informatie die betrekking heeft op de door haar te leveren producten, heeft slechts tot doel koper een algemene indruk te geven van hetgeen verkoper aanbiedt. Verkoper is niet gebonden aan deze informatie.

 

2.3   Een overeenkomst komt slechts tot stand op het moment dat verkoper de door koper geplaatste order schriftelijk heeft bevestigd dan wel op het moment dat verkoper begonnen is met de uitvoering van een order.

 

2.4   Na totstandkoming van de overeenkomst zal de koper, zonder voorafgaande en schriftelijk akkoord van de verkoper, deze niet meer kunnen wijzigen of annuleren.

 

Artikel 3: Aflevering

3.1  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal de aflevering plaatsvinden CIP, locatie aangeduid door de koper, zoals voorzien in de INCOTERMS van de Internationale Kamer van Koophandel, zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld. Het risico voor beschadiging, waardevermindering, achteruitgang en verlies van de producten gaat over op koper op het moment van aflevering.

3.2. Voor bestellingen onder het op de prijslijst vermelde minimumbedrag zullen de administratie- en verzend-/bezorgkosten in rekening worden gebracht die eveneens staan vermeld in de geldende prijslijst, tenzij anders is overeengekomen.

 

3.3. Meerkosten ten gevolge van een door koper gewenste wijze van aflevering in afwijking van het bepaalde in lid 1 en/of andere wijze van vervoer dan voor verkoper gebruikelijk is en/of speciale leveringstijden in verband met spoedeisende wensen van koper, komen ten laste van koper.

 

3.4  De levertijd is afhankelijk van aard en omvang van de bestelling en wordt bij de bevestiging van de bestelling opgegeven. De opgegeven levertijd geldt niet als een vervaltermijn, maar als een tijd bij benadering. Bij onredelijke overschrijding van deze levertijd dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om de overeenkomst alsnog na te komen.

 

3.5   Verkoper behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de aan de kredietwaardigheid van de koper vóór de eerste of verdere leveringen vooruitbetaling te eisen. Wanneer deze uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet ten genoegen van verkoper wordt verschaft, mag de verkoper de leveringen opschorten.

 

3.6   In het geval producten bij bestelling niet op voorraad zijn worden de producten in een backorder/nalevering opgenomen. Elke backorder zal worden behandeld ongeacht voormeld minimumbedrag.

 

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

4.1  De eigendom van het verkochte gaat eerst op koper over nadat deze het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten en andere openstaande gelden heeft voldaan.

 

4.2  De koper is echter gerechtigd om over de producten die al wel zijn afgeleverd maar die nog eigendom zijn van verkoper te beschikken in zijn normale bedrijfsuitoefening.

 

4.3  Koper is verplicht verkoper onverwijld schriftelijk in kennis te stellen wanneer derden rechten doen gelden met betrekking tot verkoper nog in eigendom toebehorende producten, van (mogelijke) beslagleggingen ten laste van de koper, van de (mogelijke) indiening van een faillissementsaanvraag ten aanzien van de koper en of een (mogelijk) door de koper in te dienen verzoek tot surseance van betaling.

 

4.4   In de gevallen als bedoeld in artikel 7 is verkoper voorts onherroepelijk gerechtigd haar eigendommen op te eisen, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de producten die eigendom van verkoper zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. Verkoper is tevens gerechtigd de geleverde producten op te eisen in het geval de gehele koopprijs daarvan niet tijdig is betaald. In geval van opeising van de eigendommen conform dit artikellid is verkoper gerechtigd eventuele kosten daarvan op de koper te verhalen.

 

Artikel 5: Prijzen

5.1  De in de bestellijst, prijscourant of elders door verkoper gepubliceerde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, netto en exclusief BTW. De verkoper is te allen tijde bevoegd de (gepubliceerde) prijzen te wijzigen, bijv. naar aanleiding van kostenstijgingen, wijzigingen in de valutakoers en accijnsheffingen.

5.2   Verkoper zal prijswijzigingen minimaal 4 weken voor de ingangsdatum daarvan schriftelijk en/of per email bekendmaken.

 

5.3   Bij bestellingen gedaan na een aankondiging van een prijsverhoging behoudt de verkoper zich het recht voor om de bestelde hoeveelheden te beperken in het licht van de beschikbare voorraad. De resterende bestelling zal worden geleverd tegen de nieuwe, gewijzigde prijs of worden geannuleerd, in overleg met de koper.

 

Artikel 6: Betalingscondities

6.1   Betaling dient, zonder enig recht op verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Als betalingsdatum geldt de datum van bijschrijving op de bank- of girorekening van verkoper.

 

6.2   Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder ingebrekestelling te ontbinden. Bovendien is de koper bij overschrijding van de betalingstermijn een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag alsmede de wettelijke aanmaningskosten met een minimum van € 40. Verder komen alle aan de inning verbonden buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de koper, zulks onverminderd de vorderrechten van verkoper.

 

Artikel 7: Ontbinding

7.1  Onverminderd het bepaalde in artikel 6 is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten indien het faillissement van koper wordt aangevraagd c.q. uitgesproken, het bedrijf van koper wordt geliquideerd of zijn (voorlopige) surseance van betaling wordt aangevraagd en/of beslag wordt gelegd op een substantieel gedeelte van het vermogen van koper; een en ander onverminderd alle hem verder toekomende rechten.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1   Indien nakoming door verkoper van een of meer van zijn verplichtingen ten gevolge van overmacht is verhinderd en deze overmachtsituatie meer dan 2 maanden duurt, zijn zowel verkoper als koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft koper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten ter zake van die overeenkomst. Verkoper is jegens koper niet gehouden tot schadevergoeding.

8.2   Indien de overmacht intreedt terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper indien door overmacht de resterende levering meer dan 2 maanden wordt vertraagd de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de producten te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was voor eigen rekening en risico naar de verkoper terug te zenden, mits de koper in dat geval kan aantonen dat het reeds geleverde gedeelte van de producten door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet leveren van de resterende producten.

8.3   Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst te voldoen ten gevolge van beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën, pandemieën, mobilisatie, oorlog, revoluties, staking, inbeslagneming der productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en/of energie, natuurrampen, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie producten of diensten moeten worden ontvangen, alsmede iedere (andere) voor de verkoper redelijkerwijs niet voorzienbare en buiten zijn macht liggende omstandigheid, op grond waarvan hij, indien een zodanige omstandigheid bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten.

 

8.4   Het feit dat van de bevoegdheid tot ontbinding in één of meer gevallen c.q. omstandigheden als in het vorige lid omschreven geen gebruik wordt gemaakt, tast niet het recht aan in eventuele toekomstige gevallen van de bevoegdheid tot ontbinding gebruik te maken.

 

Artikel 9: Klachten/aansprakelijkheid/waarborg

9.1  De door de verkoper in de handel gebrachte producten zijn, voor zover toepasselijk, door de Nederlandse overheid toegelaten voor toepassing binnen het Nederlandse grondgebied. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebruik van de producten buiten Nederland.

 

9.2  Koper is verantwoordelijk voor alle eventuele vergunningen en toestemmingen die nodig zijn om de producten van verkoper te kopen en voldoet aan alle daaraan te stellen eisen, waaronder in ieder geval, indien toepasselijk, de eisen volgende uit de Wet Dieren en het Besluit Diergeneesmiddelen. Koper vrijwaart verkoper en stelt verkoper schadeloos van alle vorderingen die erop zijn gebaseerd dat aan het voorgaande niet wordt voldaan, behoudens indien de vorderingen te wijten zijn aan een fout van Verkoper.

 

9.3   Behoudens letselschade en opzet of grove schuld van (personeel van) verkoper, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig product dan wel vervanging van dit product of van een onderdeel daarvan, een en ander ter beoordeling van de verkoper. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade en zijn aansprakelijkheid beperkt zich in alle gevallen tot het bedrag gelijk aan de door koper verschuldigde koopprijs van het product ter zake waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan, met een maximum van het bedrag waarvoor verkoper is verzekerd.

 

9.4   Behoudens in het geval dat gebreken eerst na opening van de verpakking of gebruik van het product ontdekt kunnen worden, kan koper geen recht op herstel of vervanging doen gelden ten aanzien van aangebroken, beschadigde of geopende verpakkingen. Evenmin kan koper aanspraak maken op herstel of vervanging indien de op het product vermelde houdbaarheidsdatum na het moment van aflevering is verstreken.

 

9.5  Koper is verplicht de instructies (bijv. op de verpakking en/of de bijsluiter) inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde producten strikt in acht te nemen. Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door het niet naleven door koper van deze instructies.

9.6  Koper is verplicht de producten en de verpakking bij aflevering of anders zo spoedig mogelijk daarna, doch uiterlijk binnen 48 uur, te controleren in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd. Gebreken dienen onverwijld nadat zij door de koper zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs geconstateerd hadden kunnen worden aan verkoper schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd, onder vermelding van het nummer en datum van de betreffende orderbevestiging/factuur en het chargenummer van het product, ter kennis van verkoper te worden gebracht. De aansprakelijkheid van verkoper vervalt indien koper aan dit lid en/of aan de in leden 2 en/of 5 van dit artikel vermelde verplichtingen niet voldoet.

 

9.7  Koper is verplicht maatregelen te nemen teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken. Koper zal daarbij met name de aanwijzingen van verkoper met betrekking tot producten en verpakking opvolgen.

 

9.8  Koper beschikt, vanaf de levering van de producten, over een waarborg van twee jaar, tegen elk verborgen gebrek, op voorwaarde dat geen abnormaal of foutief gebruik van de producten plaatsvond. Het bestaan van een verborgen gebrek moet door de koper, schriftelijk, binnen een termijn van twee maanden vanaf zijn verschijning, aan de koper worden bekend gemaakt. In geval van een verborgen gebrek zal de verkoper kunnen kiezen tussen herstel van het product of zijn vervanging. Indien dit onmogelijk of volledig buiten verhouding is, zal de verkoper een passende vermindering van de prijs bieden.

 

Artikel 10: Intellectuele en industriële eigendom

10.1   Koper zal geen enkel recht van intellectueel en/of industrieel eigendom verkrijgen als gevolg van enige overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

 

10.2   Behoudens voor zover de koper daartoe van overheidswege verplicht zou zijn, is het de koper niet toegestaan op de aan hem geleverde producten of de verpakkingen daarvan aangebrachte merk- en/of herkenningstekens te verwijderen, wijzigen of (gedeeltelijk) onzichtbaar te maken dan wel de producten of enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.

 

10.3   Verkoper verklaart dat naar haar beste weten de producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden. Verkoper kan, indien zulks naar haar oordeel vereist is in geval van aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten de betreffende producten vervangen of wijzigen dan wel de overeenkomst met de koper geheel of gedeeltelijk ontbinden. In geval een derde inderdaad aanspraak maakt op enig intellectueel/ industrieel eigendomsrecht, is koper uitsluitend gerechtigd een overeenkomst met verkoper te ontbinden voor zover instandhouding van de betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.

 

10.4   De koper zal verkoper onverwijld schriftelijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten met betrekking tot de aan de koper geleverde producten. Verkoper is dan gerechtigd mede namens de koper verweer te voeren dan wel tegen de betreffende derde rechtsmaatregelen te treffen. Koper zal te allen tijde zijn medewerking verlenen aan verkoper mocht deze dat in dit verband verzoeken.

Artikel 11: Retourzendingen

11.1   De verkoper aanvaardt uitsluitend retourzending van producten met zijn voorafgaande schriftelijke toestemming, en indien de producten ongebruikt en zorgvuldig verpakt zijn in de originele verpakking. Producten met een verstreken houdbaarheidsdatum worden niet geretourneerd of geruild.

 

11.2   De verkoper behoudt zich het recht voor om de kosten van retourzendingen aan de koper in rekening te brengen.

  

Artikel 12: Product recall

12.1   De koper zal beschikken over een traceerbaarheidssysteem dat koper in staat stelt, in het geval van recall (terugroeping) van producten op verzoek van verkoper of bevoegde autoriteiten, de ontvangers van de producten te waarschuwen, dergelijke producten terug te roepen dan wel maatregelen te nemen die anderszins noodzakelijk en gepast zijn.

 

Artikel 13: Hardheidsclausule

13.1   Mochten de omstandigheden waarvan partijen op het moment van totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dat daardoor de naleving van een of meer van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst. Indien tussen partijen geen akkoord wordt bereikt over een dergelijke wijziging, mag elk partij de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 14: Toepasselijk recht/bevoegde Rechter

14.1   Op alle door verkoper uitgebrachte offertes alsmede de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomsten is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

 

14.2   Behoudens andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen, zullen alle eventuele geschillen waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam. Dit laat onverlet de bevoegdheid van verkoper om een geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de woonplaats van koper.

 

Deze Algemene Voorwaarden gelden vanaf 1 januari 2023.

.

Terug naar boven

WAARSCHUWING

Deze site is uitsluitend bedoeld voor gebruik door dierenartsen, apothekers, dierenartsassistenten, studenten diergeneeskunde, SQP's of andere beroepsbeoefenaren in de veterinaire gezondheidszorg en professionele dierenverzorgers.
Om deel te nemen, vinkt u dit vakje aan om te bevestigen dat de bovenstaande verklaring op u van toepassing is.